ANBI_FC

ANBI

Stichting Vogelringstation Nebularia wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde Instelling, een ANBI.

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe regels voor ANBI's. Vanaf deze datum publiceren wij een aantal gegevens op onze website. Deze staan hieronder.

Algemene gegevens

Statutaire naam Stichting Vogelringstation Nebularia
RSIN nummer 804152421
Adres secretariaat

Berlagestraat 38

2941 BC  Lekkerkerk

Nederland

Website www.nebularia.nl
E-mail info@nebularia.nl
Kamer van Koophandel

41172785

Gouda

Bankrekening NL91 RABO 0333 8092 70

Bestuur

Voorzitter C. (Cor) Oskam
Secretaris Mevr. H. (Hennie) van Buren
Penningmeester M. (Marcel) Schildwacht

 Doelstelling

  1. In de statuten stelt Stichting Vogelringstation Nebularia zich als doel: “het vangen en ringen van in het wild voorkomende vogels ter bevordering van de kennis omtrent het gedrag van trekvogels en hun populatieopbouw, als mede het beschermen van vogels, een en ander in de ruimste zin van het woord”. Door het vangen van vogels kunnen we ieder individu door middel van een metalen ringetje om de poot een uniek kenmerk meegeven. De ringen worden uitgegeven door het Vogeltrekstation – Centrum voor vogeltrek en demografie, onderdeel van het Nederlandse Instituut voor Ecologie gevestigd in Wageningen. Gegevens van geringde vogels worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, beleid en bescherming. Het individueel merken van vogels maakt studies mogelijk naar dispersie en migratie, maar ook gedrag en sociale structuren, levensduur en jaarlijkse sterfte, reproductie en populatie groei.
  2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door ringactiviteiten in de Krimpenerwaard e.o. (gedurende het hele jaar), op Vlieland (in de maand augustus) en op de vinkenbaan in Westenschouwen (in de periode juli t/m november).
  3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

 

Beleidsplan 2017

Het onderliggende beleidsplan is voorgelegd tijdens de jaaravond in februari 2017 en met algemene

stemmen goedgekeurd. Het beleidsplan heeft een geldigheid van vijf jaar en gaat in na de

jaarvergadering van 2017. In 2021 zal er een nieuw beleidsplan worden opgesteld en nieuwe

speerpunten worden aangegeven. Het beleidsplan heeft een tweeledig karakter. Het geeft ten eerste

aan welke doelen we ons in de komende tijd stellen en hoe we daar aan gaan werken. Daarnaast is

het ook een opsomming van begrippen en het benoemen van bestaande werkzaamheden.

 

Algemeen:

De stichting Vogelringstation Nebularia is in 1959 opgericht met als doel het vangen en ringen van

vogels ten behoeve van de wetenschap en bescherming van vogels en hun leefomgeving. De door

ons gevangen vogels worden van een ring te voorzien om op deze wijze in nationaal en

internationaal verband gegevens te verzamelen. Over levensduur en overleving binnen de RAS

projecten, reproductie binnen de CES –project en daarnaast verzamelen we gegevens over dispersie

van uitgevlogen jonge vogels. Door het vangen en het terug vangen van vogels aan de kust krijgen we

gegeven over trekroutes, broedgebieden, overwinteringsgebieden. Naast het aanbrengen van een

ring wordt ook gekeken naar biometrische gegevens zoals kleed, leeftijd, conditie en eventuele

afwijkingen. Alle door ons verzamelde resultaten worden verstuurd naar en verwerkt en verzameld

bij het Vogeltrekstation in Wageningen. Het vogeltrekstation, Dutch Centre for Avian Migration and

Demography, maakt onderdeel uit van het Nederlands instituut voor Ecologie ( NIOO ) in

Wageningen.

 

Deelnemers:

De stichting VRS Nebularia heeft een klein bestuur wat bestaat uit drie personen. Een voorzitter, een

secretaris en een penningmeester. Binnen de stichting zijn momenteel 20 personen actief. Deze

mensen worden niet betaald binnen onze stichting en dragen jaarlijks bij in noodzakelijk kosten die

het vogelonderzoek nu eenmaal met zich meebrengt.

 

De komende jaren

Langlopend projecten krijgen steeds meer waarde. Een lange reeks van data kunnen ons veel

vertellen over eventuele veranderingen in vogelpopulaties. Het beleid in de komende tijd is er dan op

gericht deze projecten te kunnen continueren. Dat valt of staat met voldoende gekwalificeerde

medewerkers

 

Projecten:

1) ringstation “ vinkenbaan” Westenschouwen, onderzoek naar trekvogels

2) CES project in de Stolwijkse Boezem nabij Gouderak, onderzoek naar broedsucces bij plaatselijk

vogelpopulaties

3) Broedvogelmonitoring in combinatie met ringonderzoek in natuurontwikkelingsgebied “ de Hooge

Boezem achter Haastrecht”

 Wat is het effect van de nieuwe inrichting op de bestaande vogelpopulaties ?

 Komen er door de inrichting nieuwe vogelsoorten tot broeden ?

 Welke moeraszangers maken tijdens de najaarstrek gebruik van het gebied ?

 Waar komen ze vandaan en hoelang blijven ze gemiddeld in het gebied ?

4) Ras project Huismussen. In hoeverre gaat de huismus achteruit in het Randstedelijk gebied ?

5) Steen- en kerkuilenonderzoek. Ringonderzoek naar overleving, verspreiding en dispersie van

uilen in de Krimpenerwaard. Uitgevoerd in samenwerking met de Natuur en Vogelwerkgroep de

Krimpenerwaard.

 

Nieuwe medewerkers

Door een natuurlijk verloop binnen onze ringgroep zijn er soms mogelijkheden om nieuwe

medewerkers aan te trekken. Deze moeten gemotiveerd zijn, bij voorkeur een natuur- gerelateerde

achtergrond of opleiding hebben, goed in de bestaande ringgroep passen en bereid zijn via zelfstudie

een opleidingstraject te volgen van ongeveer drie 3 jaar onder supervisie van het Vogeltrekstation.

Dit is een van de belangrijkste speerpunten binnen het beleid van onze ringgroep. Hoe kunnen we de

continuïteit en kwaliteit van het ringonderzoek borgen binnen onze groep ?

Noot : Binnen het Vogeltrekstation Wageningen en de Ringersvereniging wordt nieuw beleid

voorbereid om de kwaliteit van het ringwerk goed te omkaderen en te verbeteren. Het

opleidingstraject voor aspirant-ringers wordt dus momenteel onder de loep gehouden. Het advies

van het bestuur van Ringersvereniging “opleidings-en certificeringregeling voor ringers” mei 2016 ligt

nu ter inzage en zit vol met aanbevelingen, adviezen en aanpassingen. Het concept zal binnen 1 a 2

jaar vaste vorm krijgen en daar kunnen we momenteel niet op vooruit lopen.

 

Lokvogels:

Een ander belangrijk punt in het beleid binnen onze ringgroep voor de komende jaren is het gebruik

van lokvogels. Er is tegenwoordig een nieuwe kijk op dierenwelzijn en er zijn technieken die het

aanlokken van bepaalde vogels via lokkers niet meer zo nodig maken. Binnen de ringgroep wordt er

nu gediscussieerd hoe we hier verder mee gaan in de komende jaren. Een discussie over en tussen

jonge en oude vogelonderzoekers, over het behouden van de Cultuurhistorie waarde van onze

vinkenbaan of toch kiezen voor een andere manier van vangen.

 

Financiën:

Om ons onderzoek te kunnen uitvoeren maken we gebruik van vangmaterialen, geluidsapparatuur,

accu’s en zonnepanelen en natuurlijk van vogelringen. Op Westenschouwen hebben wij twee kleine

houten bouwwerken staan die ons onderdak verschaffen gedurende de onderzoeksperiode en deze

dienen tevens als opslag buiten het seizoen.

Al deze materialen moeten wij zelf bekostigen. Dat geld ook voor de extra kosten binnen de

projecten in de Krimpenerwaard. Er zijn vrijwel geen subsidies te verkrijgen voor het onderzoek en

vanuit de overheid wordt het ringwerk ook niet financieel ondersteund. Met uitzondering van een

kleine vergoeding voor de ringen die gebruikt worden binnen het CES project, worden de kosten

gedragen door deelnemers aan de projecten, donateurs en in sommige gevallen sponsors. Als

stichting zijn we dus steeds op zoek naar financiële ondersteuning voor noodzakelijk onderhoud en

sommige projecten.

 

Onderhoud :

In de komende vijf jaar zullen de volgende grotere onderhoudsprojecten moeten worden uitgevoerd

op het ringstation Westenschouwen :

 Renoveren van de vinkershut. Verwijderen binnenbekleding, opnieuw isoleren en

aftimmeren.

 Vervangen van het keukenblokje.

 Verwijderen en vervangen van de schoorsteen.

 Nieuwe dakbedekking op de ringhut.

 Rotte planken vernieuwen in ringhut.

 Noodzakelijk vernieuwen / herstellen rasters.

 Noodzakelijk vernieuwen van slechte slagnetten.

 Onderhoud technische installaties inclusief zonnepanelen.

Bekijk ook onze jaarverslagen op deze web-site. Daarin staat specifieke en interessante informatie

over onze stichting,medewerkers en de resultaten van de diverse projecten.

 

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

 Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari t/m 31 december van ieder jaar.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de te verwachten bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Begroting 2016

Rekening 2015

Rekening 2014

Rekening
2013

Baten  
Bijdragen donateurs

3.500,00

4.510,00 3.950,00 1.1740,00
Bijdrage Vogeltrekstation

70,00

72,00 200,00

536,00

Bijdrage stichting Vogeltrek, renovatie vinkenbaan  
Donatie Rabobank, renovatie vinkenbaan  
Oranjefonds NL-Doet

400,00

375,00 435,00

450,00

Totaal baten

3.970,00

4.957,00 4.585,00

2.726,00

 
Lasten  
Administratieve kosten

165,00

98,00 35,00

 35,00

Jaarverslagen

250,00

273,00 201,00

 237,00

Ringen

2.000,00

2.065,00 1.127,00

 1,471,00

Netten

350,00

1.025,00 289,00

997,00

Vangmiddelen overig

200,00

150,00 428,00

386,00

Electra diverse

400,00

 
Energie

100,00

500,00

503,00

 
Geluid

200,00

295,00 606,00

 1,006,00

Onderhoud

385,00

235,00 296,00 661,00

Diversen

300,00 285,00 378,00

584,00

Renovatie vinkenbaan

p.m

 
Totaal lasten

4.350,00

4.926,00 3.863,00

5,377,00

 

Resultaat (baten-lasten)

-380,00 31,00 722,00

-2,651,00

Toelichting

De stichting ontvangt voor het werk dat zij doet slechts een kleine vergoeding van het vogeltrekstation. Dit betreft een vergoeding voor de gebruikte ringen van het CES en RAS-projecten. De overige inkomsten komen voort uit giften van een aantal vaste donateurs aangevuld met eenmalige, niet voorspelbare, giften. De laatste jaren ontvangt de stichting ook een bijdrage van het Oranjefonds door deelname aan NL-doet. Bij het vaststellen van de begroting 2016 waren er twee subsidieaanvragen verstuurd. Eén aan Stichting Vogeltrek en één aan de Rabobank Oosterschelde voor een bijdrage aan de renovatie van de vinkershut op de vinkenbaan Westenschouwen.

 

De bestedingen fluctueren elk jaar binnen zekere marges omdat dit sterk afhankelijk is van het vangsucces (hoeveelheid vogels krijgen een nieuwe ring) en slijtage van de vangmiddelen (m.n. netten) Langetermijn-investeringen kunnen alleen worden gedaan als de financiële situatie dit toelaat. Het Vogeltrekstation die voor de uitgave van de ringen en vangmiddelen verantwoordelijk is, heeft aangekondigd dat zij m.i.v. 1 oktober 2015 niet langer is vrijgesteld van BTW. Deze kostenverhoging (21%) wordt doorberekend aan de ringers (allen vrijwilligers!).

 

Tijdens het vaststellen van de jaarbegroting is besloten om de slaaphut op de vinkenbaan Westenschouwen te gaan renoveren. De renovatiekosten zijn geraamd op € 4.000,= en zal in 3-4 jaar worden uitgesmeerd. Hiervoor worden eerst extra middelen voor gezocht voordat er et de renovatie kan worden begonnen.