Stichting Vogelringstation Nebularia wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde Instelling, een ANBI. Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe regels voor ANBI’s. Vanaf deze datum publiceren wij een aantal gegevens op onze website. Deze staan hieronder.

Algemene gegevens

Statutaire naamStichting Vogelringstation Nebularia
RSIN nummer804152421
Adres secretariaat Kareldoormanstraat 17
2851 TS Haastrecht
Nederland
Websitenebularia.nl
E-mailinfo@nebularia.nl
KvK Gouda41172785
BankNL91 RABO 0333 8092 70

Bestuur

VoorzitterC.G.A. (Cor) Oskam
SecretarisB. (Bente) Tielkemeijer
PenningmeesterM. (Marcel) Schildwacht

Doelstelling

  • In de statuten stelt Stichting Vogelringstation Nebularia zich als doel: “het vangen en ringen van in het wild voorkomende vogels ter bevordering van de kennis omtrent het gedrag van trekvogels en hun populatieopbouw, als mede het beschermen van vogels, een en ander in de ruimste zin van het woord”. Door het vangen van vogels kunnen we ieder individu door middel van een metalen ringetje om de poot een uniek kenmerk meegeven. De ringen worden uitgegeven door het Vogeltrekstation – Centrum voor vogeltrek en demografie, onderdeel van het Nederlandse Instituut voor Ecologie gevestigd in Wageningen. Gegevens van geringde vogels worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, beleid en bescherming. Het individueel merken van vogels maakt studies mogelijk naar dispersie en migratie, maar ook gedrag en sociale structuren, levensduur en jaarlijkse sterfte, reproductie en populatie groei.
  • De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door ringactiviteiten in de Krimpenerwaard e.o. (gedurende het hele jaar), op Vlieland (in de maand augustus) en op de vinkenbaan in Westenschouwen (in de periode juli t/m november).
  • De stichting heeft geen winstoogmerk.

Beleidsplan 2017

Het onderliggende beleidsplan is voorgelegd tijdens de jaaravond in februari 2017 en met algemene stemmen goedgekeurd. Het beleidsplan heeft een geldigheid van vijf jaar en gaat in na de jaarvergadering van 2017. In 2021 zal er een nieuw beleidsplan worden opgesteld en nieuwe speerpunten worden aangegeven. Het beleidsplan heeft een tweeledig karakter. Het geeft ten eerste aan welke doelen we ons in de komende tijd stellen en hoe we daar aan gaan werken. Daarnaast is het ook een opsomming van begrippen en het benoemen van bestaande werkzaamheden.

Algemeen

De stichting Vogelringstation Nebularia is in 1959 opgericht met als doel het vangen en ringen van vogels ten behoeve van de wetenschap en bescherming van vogels en hun leefomgeving. De door ons gevangen vogels worden van een ring te voorzien om op deze wijze in nationaal en internationaal verband gegevens te verzamelen. Over levensduur en overleving binnen de RAS projecten, reproductie binnen de CES –project en daarnaast verzamelen we gegevens over dispersie van uitgevlogen jonge vogels. Door het vangen en het terug vangen van vogels aan de kust krijgen we gegeven over trekroutes, broedgebieden, overwinteringsgebieden. Naast het aanbrengen van een ring wordt ook gekeken naar biometrische gegevens zoals kleed, leeftijd, conditie en eventuele afwijkingen. Alle door ons verzamelde resultaten worden verstuurd naar en verwerkt en verzameld bij het Vogeltrekstation in Wageningen. Het vogeltrekstation, Dutch Centre for Avian Migration and Demography, maakt onderdeel uit van het Nederlands instituut voor Ecologie ( NIOO ) in Wageningen.

Deelnemers

De stichting VRS Nebularia heeft een klein bestuur wat bestaat uit drie personen. Een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Binnen de stichting zijn momenteel 20 personen actief. Deze mensen worden niet betaald binnen onze stichting en dragen jaarlijks bij in noodzakelijk kosten die het vogelonderzoek nu eenmaal met zich meebrengt.

De komende jaren

Langlopend projecten krijgen steeds meer waarde. Een lange reeks van data kunnen ons veel vertellen over eventuele veranderingen in vogelpopulaties. Het beleid in de komende tijd is er dan op gericht deze projecten te kunnen continueren. Dat valt of staat met voldoende gekwalificeerde medewerkers

Nieuwe medewerkers

Door een natuurlijk verloop binnen onze ringgroep zijn er soms mogelijkheden om nieuwe medewerkers aan te trekken. Deze moeten gemotiveerd zijn, bij voorkeur een natuur- gerelateerde achtergrond of opleiding hebben, goed in de bestaande ringgroep passen en bereid zijn via zelfstudie een opleidingstraject te volgen van ongeveer drie 3 jaar onder supervisie van het Vogeltrekstation. Dit is een van de belangrijkste speerpunten binnen het beleid van onze ringgroep. Hoe kunnen we de continuïteit en kwaliteit van het ringonderzoek borgen binnen onze groep?

Noot : Binnen het Vogeltrekstation Wageningen en de Ringersvereniging wordt nieuw beleid voorbereid om de kwaliteit van het ringwerk goed te omkaderen en te verbeteren. Het opleidingstraject voor aspirant-ringers wordt dus momenteel onder de loep gehouden. Het advies van het bestuur van Ringersvereniging “opleidings-en certificeringregeling voor ringers” mei 2016 ligt nu ter inzage en zit vol met aanbevelingen, adviezen en aanpassingen. Het concept zal binnen 1 a 2 jaar vaste vorm krijgen en daar kunnen we momenteel niet op vooruit lopen.

Lokvogels

Een ander belangrijk punt in het beleid binnen onze ringgroep voor de komende jaren is het gebruik van lokvogels. Er is tegenwoordig een nieuwe kijk op dierenwelzijn en er zijn technieken die het aanlokken van bepaalde vogels via lokkers niet meer zo nodig maken. Binnen de ringgroep wordt er nu gediscussieerd hoe we hier verder mee gaan in de komende jaren. Een discussie over en tussen jonge en oude vogelonderzoekers, over het behouden van de cultuurhistorie waarde van onze vinkenbaan of toch kiezen voor een andere manier van vangen.

Financiën

Om ons onderzoek te kunnen uitvoeren maken we gebruik van vangmaterialen, geluidsapparatuur, accu’s en zonnepanelen en natuurlijk van vogelringen. Op Westenschouwen hebben wij twee kleine houten bouwwerken staan die ons onderdak verschaffen gedurende de onderzoeksperiode en deze dienen tevens als opslag buiten het seizoen. Al deze materialen moeten wij zelf bekostigen. Dat geld ook voor de extra kosten binnen de projecten in de Krimpenerwaard. Er zijn vrijwel geen subsidies te verkrijgen voor het onderzoek en vanuit de overheid wordt het ringwerk ook niet financieel ondersteund. Met uitzondering van een kleine vergoeding voor de ringen die gebruikt worden binnen het CES project, worden de kosten gedragen door deelnemers aan de projecten, donateurs en in sommige gevallen sponsors. Als stichting zijn we dus steeds op zoek naar financiële ondersteuning voor noodzakelijk onderhoud en sommige projecten.

Onderhoud

In de komende jaren zullen de volgende onderhoudsprojecten worden uitgevoerd op het ringstation Westenschouwen:

  • Renoveren van het dak van de woonhut.
  • Noodzakelijk vernieuwen / herstellen rasters.
  • Noodzakelijk vernieuwen van slechte slagnetten.
  • Onderhoud technische installaties inclusief zonnepanelen.

Bekijk ook onze jaarverslagen op deze web-site. Daarin staat specifieke en interessante informatie over onze stichting, medewerkers en de resultaten van de diverse projecten.